C.T.Fernando Sinhala Midi Tracks

Amba Ruk Sewanelle Midi Track

Ane Dingak Midi Track

Mee Amba Wanaye Midi Track

Re Pel Rekala Midi Track

Werale Muhudu Relle Midi Track

For more Sinhala midi songs go to Sinhala Midi Tracks