ගිටාර් පන්තිය

Our Guitar Class............


Have you always wanted to play guitar, but never got around to actually getting started?


Here is the solution


Illustrated images ,download-able ebooks and many more to come.. stay connected.
1st Lesson.

ගිටාරයක කොටස් හඳුනාගමු.(Parts Of a Guitar)


2nd Lesson
Where to begin - ලීඩ්ද? රිදම්ද? බේස්ද? නැතිනම් ක්ලැසිකල්ද? Guitar Guide 


3rd Lesson
ගිටාරයක් අල්ලන ආකාරය - How to Hold the Guitar and First Excercise


4th Lesson
ගිටාර් ටැබ් පාඩම් මාලාව
Part 1
Part 2
Part 3 

How to read Guitar Tabs